Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1867, ANK 37 Ib, grober Druck


Bosnien Herzegowina 1912, ANK 64-84 °
+ 3 Hochformate !!!


A 1858, ANK 11 Ia (ax), schwarz, beide R normal


A 1863 + 1863/64, ANK 33a + 25a als Paar
Ausgabenmischfrankatur


A 1850/54, ANK 3M Ib GT 1-1, tomatenrot