Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1860/61, ANK 21a, braun


A 1850/54, ANK 3M Ib GT 2-2, Briefstück


A 1947, ANK 853 I,
Plattenfehler - Farbstrich durch "O"


A 1874/84, ANK 40 IIb, grauviolett, feiner Druck


LV 1850/54, ANK 3H IIa + IIb / 3, rosa, UM,
MISCHPAAR